Zásady zpracování osobních údajů

Kdo s Vašimi údaji pracuje a jak nás můžete kontaktovat

Správcem Vašich osobních údajů je vždy hostitel. My, společnost Expectum s.r.o., se sídlem Na Rozhledu 7, 147 00 Praha 5, IČO: 08205337, provozovatel webové stránky www.onlineschuze.cz, jsme naopak zpracovatelem Vašich osobních údajů. Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem na manage@onlineschuze.cz.

K jakým Vašim osobním údajům máme přístup?

Zpracováváme ty Vaše osobní údaje, které získáme v souvislosti s plněním smlouvy vůči hostiteli.Jedná se zejménao Vaše identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) a IP adresa.

Proč a jak s Vašimi údaji nakládáme?

Vaše údaje zpracováváme za účelem zprostředkování služeb správy SVJ.

Právním základem pro takové zpracování je zákonná povinnost hostiteledle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vezměte na vědomí, že můžeme disponovat pověřením členů SVJ, abychom Vám nabídli, že Vám zašleme nabídku našich služeb – bez Vašeho dobrovolného souhlasu Vám však žádnou nabídku nezašleme.

Jak dlouho budeme s údaji pracovat?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro provoz služeb.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme předat dalším příjemcům, kteří nám zejména poskytují IT a další podpůrné služby, a to vždy v nezbytně nutném rozsahu, který je nutný pro výkon jejich činnosti a dalším subjektům, pokud nám tak ukládá právní předpis(např. příslušným státním orgánům při hlášení Vašeho pobytu na území České republiky). S Vašimi osobními údaji budeme pracovat pouze na území EU, kde je zajištěna jejich ochrana

Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují tato práva:a)vzítkdykoliv zpětsouhlas se zpracováním osobních údajů, jestliže na základě Vašeho souhlasu osobní údaje zpracováváme –protože ke shora uvedeným účelům zpracování Váš souhlas nevyžadujeme, nemůžete ani souhlas platně odvolat;b)právo na informace o zpracování osobních údajů(přístup kosobním údajům);c)právo na omezení zpracováníosobních údajů;d)právo na přenositelnost osobních údajů;e)právo na opravu, aktualizaci či výmaz osobních údajů(výmaz můžete zejména žádat, pokud hostitel již nemusí Vaše osobní údaje zpracovávat –typickyje to vpřípadě, kdy uplyne doba pro jejich oprávněné zpracování, tj. obecně doba 6 let, jak je uvedeno výše);f)právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů vpřípadech stanovených příslušnými právními předpisy;g)právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Nejjednodušší je poslat nám email na info@onlineschuze.cz. Máte též právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, více informací naleznete na webu https://www.uoou.cz/.